top of page

Moore Albania Raporti i Transparencës 2023

Raporti i Transparencës së Moore Albania sh.p.k paraqet prakitkat e ndjekura nga Moore Albania sh.p.k si dhe informacione të tjera në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 10091, datë 5 Mars 2009, ndryshuar sipas ligjit nr. 47/2016, datë 28 Prill 2016 “Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar".Raporti i Transparencës paraqet një pamje të qartë të angazhimit dhe përkushtimit tonë ndaj shërbimeve të udhëhequra nga praktika të konsoliduara të kontrollit të cilësisë. Raporti i Transparencës publikohet çdo vit për të shpalosur informacione që lidhen me funksionimin, qeverisjen korporative dhe aspekte të tjera me interes që lidhen me Moore Albania sh.p.k.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page